received_871550103031470

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NGÀY CHỦ NHẬT 1/4/2018

Thực hiện Công văn số 101/UBND-VP ngày 08/3/2018 về việc dọn dẹp vệ sinh môi trường tuần đầu hàng tháng năm 2018. Cán bộ giáo viên trường mầm non Nam Trung tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường ngày…